Globėjų skyrius – tai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro skyrius,  kuris teikia socialines paslaugas ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) bei prižiūrimiems vaikams. Globėjų skyriuje dirba Tarnybos atestuoti socialiniai darbuotojai, socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai) ir psichologas.
   Globėjų skyriaus tikslas - užtikrinti, kad visiems Kelmės rajono savivaldybėje gyvenantiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
 
ATESTUOTŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS:
 • Mokymai pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK, kurią sudaro:
     - Pagrindiniai mokymai ketinantiems globoti, įvaikinti, tapti budinčiais globotojais, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams,  šeimynų darbuotojams;
     - Specializuoti mokymai ketinantiems tapti budinčiais globotojais, šeimynų, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams;
     - Artimųjų giminaičių ketinančių tapti vaiko nuolatiniais globėjais rengimas;
     - Tęstiniai mokymai skirti globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. 
 • savitarpio pagalbos grupės globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, šeimynų dalyviams.
 • pakartotinis asmenų, norinčių globoti ar įvaikinti vaiką pasirengimo patikrinimas;
 • bendradarbiavimas su savivaldybės administracija parenkant likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią globėją (rūpintoją) ar įvaikintoją;
 • konsultavimas (namuose, įstaigoje) globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, šeimynų dalyvių, įtėvių, pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
 •  informavimas;
 • tarpininkavimas;
 • fizinio asmens tinkamumo vertinimas dėl galimybės priimti laikinai svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus;
 • vaikų globos (rūpybos) ar įvaikinimo viešinimas, skatinimas bei populiarinimas;
 • Vaikų, gyvenančių Centre, rengimas globai ar įvaikinimui.

   Globėjų, įtėvių mokymai ir konsultavimas:

SOCIALINIO DARBUOTOJO TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paieška;
 • konsultavimas, pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
 • tarpininkavimas globėjui (rūpintojui) ir vaikui kitose institucijose;
 • dalyvavimas vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose;
 • globėjo (rūpintojo) vykdomos veiklos kokybės vertinimas;
 •  bendradarbiavimas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • intensyvios pagalbos krizės laikotarpiu teikimas; 
 • laikino atokvėpio paslaugų organizavimas;
 •  kitų specialistų pagalbos, atsižvelgiant į atsirandančius vaiko poreikius (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugas) organizavimas.

PSICHOLOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 •  konsultavimas (namuose, įstaigoje):

            - globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, šeimynos dalyvių, globojamų (rūpinamų) vaikų, sprendžiant iškilusias problemas;
             - bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų.

 •  paskaitos;
 • vaikų, gyvenančių Centre, rengimas globai ar įvaikinimui:

              - grupiniai užsiėmimai;
              - individualios konsultacijos.

 • asmenų norinčių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais konsultavimas.

   Informacija apie Globėjų skyriaus organizuojamus renginius pateikiama  naujienose http://www.vijurkai.lt/

   Informacija teikiama: Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., Kelmės r.
  Atestuota socialinė darbuotoja Daiva Zelionkienė, tel. 8 674 07 981, el. p. daiva.zelionkienė@vijurkai.lt
 
Atestuota socialinė darbuotoja Vilma Tifelienė, tel. 8 636 16 754, el. p. vima.tifeliene@vijurkai.lt
  Socialinis darbuotojas Paulius Bagūnas, tel. 8 677 08 014, el. p. paulius.bagunas@vijurkai.lt
  Socialinė darbuotoja Alva Milkantė – Šimkuvienė, tel. 8 605 26 406, el. p. alva.simkuviene@vijurkai.lt
  Socialinė darbuotoja Ernesta Kniūraitė, tel. 8 605 26 406, el. p. ernesta.kniūraite@vijurkai.lt
  Psichologė Eligija Panovienė, tel. 8 677 08 032, el. p. eligija.panoviene@vijurkai.lt

   Atestuotų socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų darbo laikas:
   I – IV     8:00 – 17.00
        V      8:00 – 15:45
       Pietų pertrauka: 12:00 – 12:45

   Psichologo darbo laikas:
    I – II     11:00 – 20:00    pietų pertrauka: 15:00 – 15:45
  III - IV      8:00 – 17:00     pietų pertrauka: 12:00 – 12:45
         V       8:00 – 15:45    pietų pertrauka: 15:00 – 15:45

   2018 –2021 metais vykdomas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“.
   PROJEKTO PAREIŠKĖJAS: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
   PROJEKTO PARTNERIAI: Kelmės rajono savivaldybės administracija ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.
   PROJEKTO TIKSLAS: Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas. Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta 2018-11-30. Sutarties vykdymo terminas 36 mėn. Projekto biudžetas –143 734, 00 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos).