ATESTUOTŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS:
 • Mokymai pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK, kurią sudaro:
     - Pagrindiniai mokymai ketinantiems globoti, įvaikinti, tapti budinčiais globotojais, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams,  šeimynų darbuotojams;
     - Specializuoti mokymai ketinantiems tapti budinčiais globotojais, šeimynų, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams;
     - Artimųjų giminaičių ketinančių tapti vaiko nuolatiniais globėjais rengimas;
     - Tęstiniai mokymai skirti globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. 
 • savitarpio pagalbos grupės globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, šeimynų dalyviams.
 • pakartotinis asmenų, norinčių globoti ar įvaikinti vaiką pasirengimo patikrinimas;
 • bendradarbiavimas su savivaldybės administracija parenkant likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią globėją (rūpintoją) ar įvaikintoją;
 • konsultavimas (namuose, įstaigoje) globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, šeimynų dalyvių, įtėvių, pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
 •  informavimas;
 • tarpininkavimas;
 • fizinio asmens tinkamumo vertinimas dėl galimybės priimti laikinai svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus;
 • vaikų globos (rūpybos) ar įvaikinimo viešinimas, skatinimas bei populiarinimas;
 • Vaikų, gyvenančių Centre, rengimas globai ar įvaikinimui.
 • GIMK programa
 • Globa
 • Įvaikinimas
 • GIMK mokymai
 • Tęstiniai mokymai
 • Svečiavimasis

 

GLOBOS KOORDINATORIAUS TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paieška;
 • konsultavimas, pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
 • tarpininkavimas globėjui (rūpintojui) ir vaikui kitose institucijose;
 • dalyvavimas vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose;
 • globėjo (rūpintojo) vykdomos veiklos kokybės vertinimas;
 •  bendradarbiavimas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • intensyvios pagalbos krizės laikotarpiu teikimas; 
 • laikino atokvėpio paslaugų organizavimas;
 •  kitų specialistų pagalbos, atsižvelgiant į atsirandančius vaiko poreikius (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugas) organizavimas.

 

PSICHOLOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 •  konsultavimas (namuose, įstaigoje):

            - globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, šeimynos dalyvių, globojamų (rūpinamų) vaikų, sprendžiant iškilusias problemas;
             - bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų.

 •  paskaitos;
 • vaikų, gyvenančių Centre, rengimas globai ar įvaikinimui:

              - grupiniai užsiėmimai;
              - individualios konsultacijos.

 • asmenų norinčių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais konsultavimas.