Globos centras – tai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro skyrius,  kuris teikia socialines paslaugas ir kitą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, įtėviams ir jų globojamiems (rūpinamiems) bei prižiūrimiems vaikams. Globėjų skyriuje dirba Tarnybos atestuoti socialiniai darbuotojai, socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai) ir psichologas.
   Globos centro tikslas - užtikrinti, kad visiems Kelmės rajono savivaldybėje gyvenantiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
 
ATESTUOTŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS:
 • Mokymai pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK, kurią sudaro:
     - Pagrindiniai mokymai ketinantiems globoti, įvaikinti, tapti budinčiais globotojais, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams,  šeimynų darbuotojams;
     - Specializuoti mokymai ketinantiems tapti budinčiais globotojais, šeimynų, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams;
     - Artimųjų giminaičių ketinančių tapti vaiko nuolatiniais globėjais rengimas;
     - Tęstiniai mokymai skirti globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. 
 • savitarpio pagalbos grupės globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, šeimynų dalyviams.
 • pakartotinis asmenų, norinčių globoti ar įvaikinti vaiką pasirengimo patikrinimas;
 • bendradarbiavimas su savivaldybės administracija parenkant likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią globėją (rūpintoją) ar įvaikintoją;
 • konsultavimas (namuose, įstaigoje) globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, šeimynų dalyvių, įtėvių, pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
 •  informavimas;
 • tarpininkavimas;
 • fizinio asmens tinkamumo vertinimas dėl galimybės priimti laikinai svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus;
 • vaikų globos (rūpybos) ar įvaikinimo viešinimas, skatinimas bei populiarinimas;
 • Vaikų, gyvenančių Centre, rengimas globai ar įvaikinimui.

 SOCIALINIO DARBUOTOJO TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paieška;
 • konsultavimas, pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
 • tarpininkavimas globėjui (rūpintojui) ir vaikui kitose institucijose;
 • dalyvavimas vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose;
 • globėjo (rūpintojo) vykdomos veiklos kokybės vertinimas;
 • bendradarbiavimas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • intensyvios pagalbos krizės laikotarpiu teikimas;
 • laikino atokvėpio paslaugų organizavimas;
 • kitų specialistų pagalbos, atsižvelgiant į atsirandančius vaiko poreikius (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugas, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugas) organizavimas.

 PSICHOLOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 •      konsultavimas (namuose, įstaigoje):

            - globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, šeimynos dalyvių, globojamų (rūpinamų) vaikų, sprendžiant iškilusias problemas;
             - bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų.

 •      paskaitos;
 •     vaikų, gyvenančių Centre, rengimas globai ar įvaikinimui:

              - grupiniai užsiėmimai;
              - individualios konsultacijos.

 •     asmenų norinčių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais konsultavimas.

 

   Informacija norintiems tapti globėjais (rūpintojais) ir savo šeimose globoti (rūpintis) tėvų globos netekusius vaikus pateikta: http://www.vijurkai.lt/pagalba-glob%C4%97jams-0

   Informacija apie Globėjų skyriaus organizuojamus renginius pateikiama  naujienose http://www.vijurkai.lt/