ŽINOME, kad kiekvienos įstaigos sėkmė visų pirma priklauso nuo darbuotojo kvalifikacijos ir noro tobulėti.
 
TIKIME, kad mūsų įstaiga patraukli aktyviems ir iniciatyviems žmonėms, norintiems dirbti, mokytis ir tobulėti.
 
VERTINAME rezultatyvumą, kūrybiškumą, komandos dvasią, atvirumą, naujoves, optimizmą, profesinių aukštumų siekį.
 
NORIME sudominti tiek ilgalaikę patirtį socialinių paslaugų teikimo vaikams, jų tėvams, globėjams (rūpintojams) ir įtėviams teikimo srityje turinčius specialistus, tiek jaunus, energingus ir nebijančius iššūkių žmones, turinčius idėjų, kurias galėtume kartu įgyvendinti.
 
SIŪLOME aktyvų, savarankišką ir įdomų darbą draugiškame, vieno tikslo siekiančiame kolektyve bei karjeros kilimo galimybes.
 
Jei jus domina galimybė dirbti mūsų įstaigoje, siųskite savo gyvenimo aprašymą su nurodytu pareigų pavadinimu el. paštu: administracija@vijurkai.lt
 
 
 


Šiuo metu mes nuolat dirbti kviečiame:
Psichologą (-ę)
Skelbiame konkursą 1,0 etato psichologo pareigybei užimti nuo 2017 metų spalio 16 d.
Darbo užmokestis sutartinis.
Darbo pobūdis:
konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), įtėvius šių problemų sprendimo klausimais; rengia individualias rekomendacijas vaiko psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; šviečia įstaigos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais; atlieka aktualius įstaigoje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į įstaigos bendruomenės poreikius; dalyvauja įstaigos metinės veiklos planavime, įstaigos vaiko gerovės komisijos darbe; dalyvauja kuriant rengiamas vaiko psichologinio vertinimo metodikas, kuriant ir įgyvendinant įstaigos projektus.
 
Reikalavimai pretendentams:
1. aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų). Asmuo, įgijęs išsilavinimą užsienyje, turi pateikti užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.
2. gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis;
3. gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams;
4. gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant įstaigos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
5. gebėjimas bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
 
Pretendentų privalumai:
 
1.III ar aukštesnė kvalifikacinė kategorija;
2. darbo patirtis su įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais;
3. projektinės veiklos patirtis;
4. mokėjimas bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
 
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Pretendento anketą. Formą rasite čia.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Gyvenimo aprašymą.
7. Motyvacinį laišką.
8. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai į įstaigos raštinę, siunčia registruotu laišku adresu Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., Kelmės r. sav. arba el.paštu: administracija@vijurkai.lt
Dokumentai priimami iki spalio 14 d. 16 val. raštinėje.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks spalio16 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.
Telefonas pasiteirauti (8-427) 48 646, el.paštu: administracija@vijurkai.lt