Įstaigoje veikia:
Vaiko gerovės komisija, pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė
Darbuotojų taryba, pirmininkė - socialinė darbuotoja Jolanta Rimkuvienė
Antikorupcijos komisija, pirmininkė - direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Vilma Tifelienė
Inventorizacijos komisija, pirmininkė - socialinė pedagogė Aušra Bracevičienė
Turto nurašymo komisija, pirmininkė - socialinė pedagogė Aušra Bracevičienė
Gautos paramos komisija, pirmininkas – ūkvedys Stanislovas Andrulis