Vijurkų vaikų globos namuose teikiama specialioji socialinė paslauga – socialinė globa. Socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Pagal trukmę ji skirstoma į trumpalaikę ir ilgalaikę.
1. Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Paslaugos gavėjas yra vaikas, laikinai likęs be tėvų globos, iki vaikui pasibaigs laikinoji globa, bet ne ilgiau nei 12 mėnesių.
2. Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikės socialinės paslaugos gavėjai yra vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa. Paslauga teikiama iki vaikui pasibaigs nuolatinė globa.

PASLAUGOS IR JŲ APIBŪDINIMAI
Apgyvendinimas
Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 3-4 vietų kambariuose, derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Aprūpinama baldais, drabužiais, avalyne, patalyne, įranga ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti. Vaikai gali turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų. Vaikų globos namų tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka vaikas naudojasi bendrosiomis (skirtomis poilsiui, laisvalaikiui, užimtumui ir kt.) patalpomis, teritorija. Teikiamos komunalinės ir buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
Maitinimas
Maitinimo paslauga globos namuose gyvenantiems vaikams teikiama 4 kartus per dieną. Organizuojant maitinimą, vadovaujamasi galiojančia higienos norma ir teisės aktais. Vaikams, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį ir pageidavimus, sudaromos sąlygos pasigaminti maisto savo poreikiams.
Informavimas
Įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas globos namuose. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.
Konsultavimas
Paslauga, kurios metu kartu su vaiku (ir jo artimaisiais) analizuojama probleminė vaiko situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų. Supažindinama su vaikų globos vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigomis ir teisėmis. Sudaromos sąlygos konsultuotis su vaikų globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti reikiamą informaciją.
Tarpininkavimas ir atstovavimas
Suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias vaiko problemas (teisines, sveikatos, buitines, socialines, tvarkant asmens dokumentus, mokant mokesčius), jo turto administravimo problemas reikalingose institucijose. Atstovaujama vaikui, ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu globos namai yra vaiko globėjas ir/ar turto administratorius. Atstovaujama globotinių interesams tvarkant dokumentus socialiniam būstui įsigyti.
Sveikatos priežiūros paslaugos
Organizuojama vaikų psichinės ir fizinės sveikatos priežiūra –profilaktinis sveikatos patikrinimas, skiepijimas pagal amžių, sanatorinis gydymas. Aprūpinama medikamentais, esant poreikiui kompensacinėmis, slaugos priemonėmis. Susirgus vaikai hospitalizuojami.
Organizuojamos priemonės, užtikrinančios traumų ir nelaimingų atsitikimų, ligų prevenciją. Stebima vaikų gyvenamoji aplinka, vaikų gyvenimo sąlygos, jų atitikimas teisės aktų reikalavimams.
Asmeninės higienos paslaugų organizavimas
Teikiamos asmens higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis (pagal poreikį ir įstaigos galimybes), naudojimosi dušu, skalbimo paslaugos.
Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba
Paslauga teikiama kūdikiams ir mažamečiams vaikams, nesugebantiems tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.
Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti kuo didesnį vaikų savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius. Teikiama pagalba tvarkant asmenines pinigines vaikų lėšas, apsiperkant, planuojant, atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.
Darbinių įgūdžių ugdymas
Darbinė veikla organizuojama individualiai ir šeimynose pagal parengtas savarankiškumo ugdymo bei veiklos programas. Vaikų darbiniai įgūdžiai ugdomi kasdieninėje savitvarkos ir tikslinėse veiklose. Sudaroma galimybė pasirinkti globos namuose siūlomas veiklas pagal pomėgius: dailės, darbelių, rankdarbių, gėlių priežiūros, patalpų, aplinkos tvarkymo bei kt.
Laisvalaikio organizavimas
Sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, parenkant jų poreikiams ir pomėgiams atitinkančias ugdymo įstaigas. Vyksta įvairūs laisvalaikio renginiai: švenčiami gimtadieniai, tradicinės šventės. Organizuojamos pažintinės kelionės, išvykos į koncertus, teatrus, parodas, sportinius renginius, šventes visuomenėje ir kt. Sudaromos galimybės užsiimti mėgstama veikla, dalyvauti meninės saviraiškos, visuomeninėje ir kt. veikloje už įstaigos ribų.
Visiems vaikams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo, sportuoti.
Socialinis ir pedagoginis darbas, bendravimas
Socialinis ir pedagoginis darbas vaikams organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos, derindama su kitais, tiesiogiai su vaiku dirbančiais darbuotojais, rengia darbo grupė. Vaikai dalyvauja įvairiuose socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius, galimybes, tradicijas.