Vizija – užtikrinti vaikų gerovę, saugumą, siekiant pozityvios socializacijos ir integracijos į visuomenę, skatinant visavertę asmenybės raišką.
Misija – tenkinti visokeriopus be tėvų globos likusių ir socialinės rizikos vaikų poreikius, atstovauti vaikams ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas grįžti į šeimą ir integruotis į visuomenę.
Tikslai:
  • užtikrinti vaikų fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaikų sveikata, mokymusi ir laisvalaikiu, auklėti ir rengti juos savarankiškam gyvenimui;
  • užtikrinti konsultavimo bei mokymo paslaugų prieinamumą vaikus globojančioms šeimoms, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti asmenims, teikti jiems kokybiškas paslaugas ir kvalifikuotą specialistų pagalbą.