Vaikų globos (rūpybos) skyrius Paslaugos

Paslaugų rūšys:

 • socialinė (trumpalaikė, ilgalaikė) globa;
 • laikino atokvėpio paslauga.

Paslaugų gavėjai:

 • vaikai, laikinai likę be tėvų globos;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;
 • be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa;
 • vaikai su negalia.

Planinis vietų skaičius

7 vietos

Paslaugos kaina

Socialinė (trumpalaikė, ilgalaikė) globa – 1548 Eur/mėn;
Socialinė (trumpalaikė, ilgalaikė) globa vaikams su sunkia negalia – 2207 Eur/mėn.

Trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimo tvarka

 • Trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos Vaiko globos (rūpybos) skyriuje (toliau – Globos skyrius)  skiriamos vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, socialinę riziką patiriantiems vaikams ar vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų, be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, vaikams su negalia (toliau – vaikas), deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Kelmės rajone, kuriems nustatytas socialinės globos paslaugų poreikis.
 • Seniūnijos socialinis darbuotojas per teisės aktuose nustatytą terminą įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), suformuoja asmens bylą, kurią pateikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius).
 • Globos skyriuje gyvenančių vaikų sveikatai, saugumui ir gyvybei. Apgyvendinant pateikiamas paslaugos gavėjui išduotas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos ar vaikų ligų gydytojo) arba gydančio gydytojo išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki vaiko apgyvendinimo Globos skyriuje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.
 • Apgyvendinamo paslaugų gavėjo amžius – nuo 3 iki 18 metų, išskirtiniais atvejais (teisės aktų nustatyta tvarka) nuo gimimo iki 3 metų amžiaus.
 • Esant jaunuolio (kuriam sukako 18 metų) motyvuotam prašymui ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimui, gali būti leidžiama jam gyventi globos įstaigoje, iki baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiuosius ugdymosi poreikius užtikrinančias programas, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų amžiaus.

Mokėjimas už teikiamas trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugas

Už Kelmės rajono gyventojams teikiamas socialinės globos paslaugas apmoka Kelmės rajono savivaldybė. Už kito rajono gyventojams suteiktas socialinės globos paslaugas apmoka ta savivaldybė, iš kurios atvyko paslaugų gavėjas, pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą paslaugos kainą ir Bendradarbiavimo, paslaugų teikimo bei lėšų kompensavimo sutartyje numatytomis sąlygomis.

Laikino atokvėpio paslaugos skyrimo tvarka

Paslaugos gavėjai:

 • vaikai su negalia (toliau – Tikslinė grupė), kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali vaikais pasirūpinti;
 • Tikslinės grupės artimieji, deklaravę gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantys Kelmės rajone ir auginantys neįgalius vaikus, kuriems nustatytas trumpalaikės socialinės globos paslaugų poreikis.

Planinis vietų skaičius

 1 vieta

      Paslaugos kaina

1493 Eur/mėn;
50 Eur/1 d.;
2,5 Eur/ 1 val.

Laikino atokvėpio paslaugas galima gauti, jei:

 • Tikslinei grupei yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir (arba) specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
 • bent vienas Tikslinės grupės artimasis serga lėtinėmis ligomis;
 • Tikslinės grupės šeimoje auga mažametis vaikas ar vaikas iki 14 metų arba vaikas su negalia;
 • vaiką augina, prižiūri, globoja (rūpina) vienas iš Tikslinės grupės artimųjų;
 • Tikslinės grupės asmenį auginantiems ar globojantiems (rūpinantiems) bent vienam Tikslinės grupės artimajam skubiai tenka vykti į darbo komandiruotę;
 • Tikslinės grupės artimiesiems darbo grafikas trumpam laikotarpiui perkeliamas į vakarus ar savaitgalius;
 • Tikslinės grupės šeimą ištinka krizė, pervargimas, perdegimo sindromas (emocinių, protinių ir fizinių jėgų išsekimas, kylantis dėl ilgalaikės asmens su negalia priežiūros ir (arba) slaugos).

Pastaba: Esant laisvų vietų, galima apgyvendinti ir kito rajono gyventojus, sudarius tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo bei lėšų kompensavimo sutartį. Asmens (šeimos), gyvenančio (-ios) kitame rajone, socialinių paslaugų poreikį įvertina tos savivaldybės socialiniai darbuotojai. Globos skyriui yra pateikiama suformuota byla kartu su sutartimi, kurią pasirašo tos savivaldybės, iš kurios atvyksta asmuo, administracijos direktorius ar kitas įgaliotas asmuo, ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktorius. Sutarties forma tvirtinama šio centro direktoriaus įsakymu.

 • Vaikui socialinės globos paslaugos pradedamos teikti vadovaujantis Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu skirti vaikui socialinės globos paslaugas.
 • Vaikas Globos skyriuje gali būti apgyvendinamas skubos tvarka savivaldybės (kurios teritorijoje vaikas rastas, paimtas iš fizinei ar psichinei sveikatai pavojingų sąlygų) pagal VVTAĮT apgyvendinimo aktą tol, kol vaikui globa (rūpyba) bus pradedama teikti savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo globėjo (rūpintojo) šeimoje, Globos skyriuje.

Globos skyriuje priimami sveiki vaikai, nesergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais ir kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų Globos

 • Jeigu Tikslinės grupės asmuo atitinka kelis išvardytus kriterijus, pirmenybė teikiama daugiausiai kriterijų atitinkančiam paslaugos gavėjui;
 • Jei keli Tikslinės grupės asmenys atitinka vienodą kriterijų skaičių, eiliškumas nustatomas pagal prašymo gavimo datą ir registracijos numerį.

Dėl laikino atokvėpio paslaugos gavimo vienas iš Tikslinės grupės artimųjų kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą (Kelmės mieste – į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą) ir užpildo Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), jo priedus bei pateikia šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gimimo liudijimą ar gimimo išrašą (Tikslinės grupės artimųjų – Lietuvos Respublikos pasą ar asmens tapatybės kortelę);
 • neįgaliojo pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą (jei nustatyti specialieji poreikiai);
 • Tikslinės grupės asmens įprastinę (laisva forma) dienotvarkę, kurioje turi būti aprašytos paslaugos gavėjo dienos veiklos;
 • kitus dokumentus, reikalingus socialinių paslaugų poreikiui įvertinti;
 • dokumentus ar kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto (-ų) suteikimą;
 • Tikslinės grupės asmens medicininę pažymą (formą 027/a).

Mokėjimas už teikiamą laikino atokvėpio paslaugą:

 • Mokėjimo už teikiamą laikino atokvėpio paslaugą (trumpalaikę socialinę globą) Globos skyriuje dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
 • Asmens, kuriam skirta laikino atokvėpio paslauga (trumpalaikė socialinė globa), finansines galimybes mokėti už teikiamą paslaugą vertina ir konkretų mokėjimo dydį pinigine išraiška nustato Socialinės paramos skyriaus specialistai.
 • Asmens mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugą (trumpalaikę socialinę globą) dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų per mėnesį. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja trumpalaikės socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
 • Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamų paslaugų trukmei.