Krizių skyrius Paslaugos

Paslaugos rūšys – socialinės priežiūros paslaugos:

 • intensyvi krizių įveikimo pagalba;

Paslaugos gavėjai:

 • vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėti atstovai pagal įstatymą;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos, turinčios vaikų;
 • kiti socialinę riziką patiriantys asmenys (pvz., vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios merginos ir nepilnametės motinos);
 • asmenys, patekę į krizinę situaciją (nukentėję nuo gaisro ir pan.);
 • patyrę stiprius emocinius išgyvenimus ir išgyvenantys krizę (nukentėję nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt.)

Planinis vietų skaičius

 30 vietų

 Paslaugos kaina

644 Eur/mėn;

22 Eur/ 1 d.

 Papildomos paslaugos už kurias moka Krizių skyriaus klientas

      Už naudojimąsi automatine skalbimo mašina – 1 kartas – 1,00 Eur;

      Už naudojimąsi džiovykle – 1 kartas -0,50 Eur;

      Už papildomų prietaisų, įrenginių (kompiuteris, muzikinis centras, radijas ir kt) naudojimąsi – 1 para – 0,20 Eur.

      Už transporto (pavežėjimo) paslaugas – 1 km kaina 0,30 Eur.

Paslaugos skyrimo tvarka

 • Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugos skiriamos krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Kelmės rajone, kuriems nustatytas intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų poreikis.
 • Krizių skyriuje, esant laisvų vietų, galima apgyvendinti ir kito rajono gyventojus, sudarius trišalę sutartį, kurią pasirašo asmuo, tos savivaldybės, iš kurios atvyksta asmuo, administracijos direktorius ar kitas įgaliotas asmuo, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro (toliau – Centras) direktorius. Sutarties forma tvirtinama Centro direktoriaus įsakymu.
 • Asmuo (šeima) ar vienas iš suaugusių šeimos narių, asmens globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo pats negali to padaryti, dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų gavimo kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir užpildo Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), jos priedus ir pateikia šiuos dokumentus:
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams), gimimo liudijimus ar kitus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, jeigu besikreipiantis asmuo turi nepilnamečių vaikų);
  • medicininę pažymą (formą 027/a);
  • neįgaliojo pažymėjimą, jei asmeniui nustatytas neįgalumas;
  • kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui įvertinti.
 • Seniūnijos socialinis darbuotojas per teisės aktuose nustatytą terminą įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro) ir suformuoja asmens bylą, kurią pateikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius).
 • Asmens (šeimos), gyvenančio (-ios) kitame rajone, socialinių paslaugų poreikį įvertina tos savivaldybės socialiniai darbuotojai. Krizių skyriui yra pateikiama suformuota byla kartu su trišale sutartimi.
 • Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo (jų) fiziniam ar emociniam saugumui, sprendimas dėl socialinių paslaugų skyrimo gali būti priimamas nenustačius socialinių paslaugų poreikio ir neturint asmens tapatybę patvirtinančio dokumento. Šiais atvejais intensyvi krizių įveikimo pagalba ir apgyvendinimo Krizių skyriuje paslauga teikiama nedelsiant. Krizių skyriaus socialinis darbuotojas raštu informuoja seniūnijos, iš kurios asmuo (šeima) yra atvykęs (-usi), socialinį darbuotoją ir Socialinės paramos skyrių apie asmens (šeimos) apgyvendinimą Krizių skyriuje.
 • Seniūnijos socialinis darbuotojas, bendradarbiaudamas su Krizių centro socialiniu darbuotoju, surenka nurodytus dokumentus, įvertina socialinių paslaugų poreikį, suformuoja asmens bylą ir pateikia Socialinės paramos skyriui. Socialinės paramos skyriaus specialistas įvertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už paslaugų teikimą Krizių skyriuje. Socialinės paramos skyriaus vedėjas per teisės aktuose nustatytą terminą priima sprendimą dėl apgyvendinimo Krizių skyriuje paslaugų skyrimo. Asmens byla perduodama Centrui, sprendimo kopiją Centras įteikia asmeniui.

Mokėjimas už teikiamas socialines paslaugas

 • Asmens mokėjimo už jam teikiamas socialines paslaugas (socialinės priežiūros paslaugos) Krizių skyriuje dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-49 (galiojanti suvestinė redakcija).
 • Asmens finansines galimybes mokėti už jam teikiamas socialines paslaugas vertina ir konkretų mokėjimo dydį pinigine išraiška nustato atsakingas Socialinės paramos skyriaus specialistas.
 • Asmens mokėjimo dydis už suteiktas laikino apgyvendinimo Krizių centre paslaugas nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens pajamas.
 • Krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra (laikinas apgyvendinimas) 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiama nemokamai.
 • Krizių centre apgyvendintas asmuo už komunalines paslaugas ir maitinimą moka pagal įstaigoje nustatytus įkainius.
 • Asmeniui (šeimai), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio (-ios) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai šis asmuo yra socialinę riziką patiriantis suaugęs asmuo, kuris ilgiau kaip mėnesį per kalendorinius metus gyvena socialinių paslaugų įstaigoje ir joje gauna socialinę priežiūrą.
 • §  Asmuo, laikinai išvykęs ir apie tai raštu suderinęs su Centro administracija, už vietos išsaugojimą Centre moka (už nebūtą laiką) 10 procentų jam nustatyto mokėjimo dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip 3 paroms, mokėjimo už paslaugas dydis nemažinamas.
 • Asmuo už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas Krizių skyriuje moka iki kito mėnesio 20 dienos pagal Centro išrašytą sąskaitą ir perveda nurodytą lėšų sumą į Centro atsiskaitomąją sąskaitą.
 • Asmuo privalo pranešti Centrui apie jo pajamų pokyčius per 1 mėnesį nuo pajamų pasikeitimo datos.
 • Pasikeitus asmens finansinėms galimybėms, Socialinės paramos skyrius iš naujo vertina asmens finansines galimybes ir Centrui pateikia asmens (šeimos) mokėjimo už paslaugas skaičiavimą. Centras papildo sutartį. Perskaičiavus asmens finansines galimybes, asmuo už suteiktas socialinės priežiūros paslaugas Krizių skyriuje moka nuo to mėnesio, per kurį pasikeitė asmens mokėjimo už paslaugas dydis.
 • Asmuo, pageidaujantis pakartotinai gauti šias socialines paslaugas, turi būti atsiskaitęs su Centru už anksčiau teiktas paslaugas ir pateikęs seniūnijoje pagal gyvenamą vietą naują prašymą.
 • Socialinės paslaugos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto ir asmens mokėjimo už suteiktas paslaugas lėšų.
 • Socialinės paslaugos pirmiausia finansuojamos nustatytu asmens mokėjimo už paslaugas dydžiu, likusi paslaugos kainos dalis – iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Atnaujinta: 2024-04-05