Bendruomeniniai vaikų globos namai „Šypsena“ Paslaugos

Paslaugų rūšys:

 • socialinė (trumpalaikė, ilgalaikė) globa;

Paslaugų gavėjai:

 • vaikai, laikinai likę be tėvų globos;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų;
 • be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa;
 • vaikai su negalia.

Planinis vietų skaičius

 8 vietos

Paslaugos kaina

Socialinė (trumpalaikė, ilgalaikė) globa – 1701 Eur/mėn;

Socialinė (trumpalaikė, ilgalaikė) globa vaikams su sunkia negalia – 2458 Eur/mėn.

Trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimo tvarka

 • Trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugos  bendruomeniniuose vaikų globos namuose ,,Šypsena“ (toliau – BVGN) skiriamos vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, socialinę riziką patiriantiems vaikams ar vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų, be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, vaikams su negalia (toliau – vaikas), deklaravusiems gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvenantiems Kelmės rajone, kuriems nustatytas socialinės globos paslaugų poreikis.
 • Seniūnijos socialinis darbuotojas per teisės aktuose nustatytą terminą įvertina asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro), suformuoja asmens bylą, kurią pateikia Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius).
 • Esant laisvų vietų, galima apgyvendinti ir kito rajono gyventojus, sudarius tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo bei lėšų kompensavimo sutartį. Asmens (šeimos), gyvenančio (-ios) kitame rajone, socialinių paslaugų poreikį įvertina tos savivaldybės socialiniai darbuotojai. BVGN yra pateikiama suformuota byla kartu su sutartimi, kurią pasirašo tos savivaldybės, iš kurios atvyksta asmuo, administracijos direktorius ar kitas įgaliotas asmuo, ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktorius. Sutarties forma tvirtinama šio centro direktoriaus įsakymu.
 • Vaikui socialinės globos paslaugos pradedamos teikti vadovaujantis Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu skirti vaikui socialinės globos paslaugas.
 • Vaikas BVGN gali būti apgyvendinamas skubos tvarka savivaldybės (kurios teritorijoje vaikas rastas, paimtas iš fizinei ar psichinei sveikatai pavojingų sąlygų) pagal VVTAĮT apgyvendinimo aktą tol, kol vaikui globa (rūpyba) bus pradedama teikti savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo.
 • BVGN priimami sveiki vaikai, nesergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiais infekciniais, somatiniais ir kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų BVGN gyvenančių vaikų sveikatai, saugumui ir gyvybei. Apgyvendinant pateikiamas paslaugos gavėjui išduotas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo (šeimos ar vaikų ligų gydytojo) arba gydančio gydytojo išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki vaiko apgyvendinimo BVGN negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.
 • Apgyvendinamo paslaugų gavėjo amžius – nuo 3 iki 18 metų, išskirtiniais atvejais (teisės aktų nustatyta tvarka) nuo gimimo iki 3 metų amžiaus.
 • Esant jaunuolio (kuriam sukako 18 metų) motyvuotam prašymui ir Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimui, gali būti leidžiama jam gyventi BVGN, iki baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiuosius ugdymosi poreikius užtikrinančias programas, tačiau ne ilgiau kaip iki 21 metų amžiaus.

Mokėjimas už teikiamas trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos paslaugas

Už Kelmės rajono gyventojams teikiamas socialinės globos paslaugas apmoka Kelmės rajono savivaldybė. Už kito rajono gyventojams suteiktas socialinės globos paslaugas apmoka ta savivaldybė, iš kurios atvyko paslaugų gavėjas, pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą paslaugos kainą ir Bendradarbiavimo, paslaugų teikimo bei lėšų kompensavimo sutartyje numatytomis sąlygomis

Atnaujinta: 2024-04-04