GLOBOS CENTRAS TAPK GLOBĖJU

BUVIMAS SU VAIKAIS GYDO SIELAS
(F. DOSTOJEVSKIS)

TAPK GLOBĖJU IR PADOVANOK VAIKUI ŠEIMĄ

Kas yra globa (rūpyba)?

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.

Jeigu vaikas yra vyresnis nei 14 metų, jam steigiama rūpyba ir skiriamas rūpintojas. Šios sąvokos siejamos su vaiko dalyvavimu, priimant su juo susijusius sprendimus ar atstovaujant jo interesams, vaikui tenka daugiau atsakomybės. Esminio skirtumo tarp globėjo ir rūpintojo pareigų nėra.

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam tinkamų dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Vaiko globos (rūpybos) dalyviai yra be tėvų globos likęs vaikas, jo biologinė šeima (tėvai ir vaiko giminaičiai) ir globėjas (rūpintojas). Ši globa (rūpyba) vykdoma kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga. Globos (rūpybos) atveju tėvams išlieka tam tikros pareigos vaikams, pavyzdžiui, pareiga mokėti išlaikymą, taip pat teisė matytis su vaiku, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Globa (rūpyba) šeimoje

Aštuoni globos (rūpybos) šeimoje žingsniai

Pirmas žingsnis. Kas gali kreiptis?                      

Globėjais (rūpintojais) gali būti skiriami:

 • asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimąjį giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką;
 • ne jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimąjį vaiko giminaitį.

     Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo norintis globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.           

Svarbu pažymėti, kad globėju (rūpintoju) negalėsite būti, jei:

 • neatitiksite nurodyto amžiaus;
 • esate pripažinti neveiksniu šioje srityje arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 • nuo Jūsų yra atskirtas vaikas;
 • buvo ar yra apribota tėvų valdžia;
 • jeigu buvote nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų dėl netinkamo savo kaip globėjo (rūpintojo) pareigų atlikimo, globotinio (rūpintinio) teisių ir interesų apsaugos neužtikrinimo, dėl savo teisių naudojimo savanaudiškais tikslais;
 • esate teistas už tyčinius nusikaltimus;
 • turite psichikos sutrikimą ar sergate kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
 • su kuriuo dėl netinkamo sutarties vykdymo buvo nutraukta tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartis, sudaryta su globos centru.

Antras žingsnis. Kur kreiptis?

Jeigu norite globoti (rūpinti) šeimoje be tėvų globos likusį vaiką, turite kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, kuriam padedant, bus pradėta globos (rūpybos) šeimoje procedūra.  

Trečias žingsnis. Kokius dokumentus pateikti?

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui reikia pateikti:

 • Rašytinį prašymą globoti (rūpintis) vaiką;
 • Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046a forma) sveikatos pažymėjimą, patvirtinantį, kad Jūs nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
 • Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju (rūpintoju).

Ketvirtas žingsnis. Pasirengimo globoti (rūpinti) šeimoje patikrinimas

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius gautus dokumentus persiunčia Tarnybos teritoriniam skyriui, kad surinktų likusius dokumentus:

 • duomenis, įrodančius fizinio asmens giminystės ryšį su vaiku, jeigu jis yra giminaitis;
 • iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, įrodančius fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, ar budinčiu globotoju, santuoką (jeigu nurodyti asmenys susituokę), ištuoką (jeigu nurodyti asmenys išsituokę), sutuoktinio mirtį (jeigu nurodyti asmenys yra našliai (našlės);
 • iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie fizinį asmenį, norintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar fizinį asmenį, norintį tapti budinčiu globotoju, kuris buvo nuteistas už Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkte nurodytus tyčinius nusikaltimus, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas ir (ar) nuteistas už kitas nusikalstamas veikas;
 • duomenis, pagrindžiančius, kad nėra aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju).

Tarnybos teritorinis skyrius, priėmęs teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), pradinio įvertinimo, apie tai informuoja rajono savivaldybės administraciją. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), pradinio įvertinimo ir prašymą pateikia globos centrui (toliau – Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras).

Penktas žingsnis. Mokymai būsimiems globėjams (rūpintojams)

 •  Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys (toliau Tarnybos atestuoti asmenys) organizuoja fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, ar budinčiu globotoju, mokymus.
 • Mokymai privalomi kiekvienam fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, dėl kurio teigiamo pradinio įvertinimo priimtas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimas.
 • Mokymai nėra privalomi, tačiau rekomenduojami vaiko artimiesiems giminaičiams, dėl kurių teigiamo pradinio įvertinimo Tarnybos teritorinis skyrius priima sprendimą, taip pat fizinio asmens sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui.

Šeštas žingsnis. Išvados apie asmens, norinčio globoti (rūpinti) vaiką, pasirengimą globoti (rūpinti)

 • Išvados dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) parengimas trunka ne ilgiau nei 10 darbo dienų nuo globėjams (rūpintojams) skirtų mokymų pasibaigimo.
 • Pažymėtina, kad jei pageidaujate globoti (rūpinti) konkretų vaiką, išvada dėl pasirengimo vaiko globai (rūpybai) yra ruošiama atsižvelgiant vaiko poreikius ir Jūsų galimybes juos tenkinti.
 • Tarnybos atestuoti asmenys, parengę išvadą (įskaitant vaiko artimuosius giminaičius, nedalyvavusius mokymuose, tačiau norinčius tapti vaiko globėjais (rūpintojais) apie Jūsų pasirengimą globoti (rūpinti) be tėvų globos likusiu vaiku, ją pateikia  Tarnybos teritoriniam skyriui ir savivaldybės administracijai.

Septintas žingsnis. Galimo globoti (rūpinti) vaiko pasiūlymas

 • Globos centras įvertina išreikštą lūkestį dėl vaiko amžiaus, lyties, galimų globoti (rūpinti) vaikų skaičiaus, patikrina informaciją SPIS apie globojamus (rūpinamus) vaikus ir teikia siūlymą Tarnybos teritoriniam  skyriui, jei išvadoje nenurodomas konkretus vaikas.
 • Jums bus pateikta informacija apie galimą globoti (rūpinti) be tėvų globos likusį vaiką (jei nesikreipėte dėl konkretaus vaiko globos (rūpybos)). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ne šeimai parenkamas vaikas, o vaikui ieškoma šeimos, kuri galėtų geriausiai tenkinti konkretaus vaiko poreikius.
 • Jeigu Jūs būsite paskirtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintuoju), globosite (rūpinsitės) vaiką, iki bus išspręstas klausimas dėl galimybės vaiką grąžinti į biologinę šeimą; kol teismas priims sprendimą (nutartį) dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo; iki vaiko pilnametystės (arba emancipacijos); kol jis bus įvaikintas.
 • Jeigu Jūs būsite paskirtas vaiko nuolatiniu globėju (rūpintuoju), Jūsų globojamo (rūpinamo) vaiko globa (rūpyba) gali tęstis iki pilnametystės (arba emancipacijos) arba kol jis susituoks; kol jis bus įvaikintas; kol jis bus grąžintas tėvams.

Aštuntas žingsnis. Tęstinės paslaugos globėjams (rūpintojams)

Globos centras teikia pagalbą tiek prieš vaiko apgyvendinimą pas budintį globotoją, globėją (rūpintoją), nesusijusį giminystės ryšiais, globėją (rūpintoją) giminaitį,  šeimynos dalyvį, tiek priežiūros ar globos (rūpybos) metu:

 • Pagalbai koordinuoti yra skiriamas globos koordinatorius, kuris yra kontaktinis asmuo, su kuriuo budintis globotojas, globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, globėjas giminaitis, šeimynos dalyviai, prireikus – įtėviai nuolat palaiko ryšį.
 • Siekiant padėti išspręsti iškilusias problemas atsiradus naujam šeimos nariui, juos palaikyti, globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynos dalyviams ir įtėviams  Tarnybos atestuoti asmenys organizuoja ir veda tęstinius mokymus, savitarpio paramos grupių užsiėmimus, teikia individualias konsultacijas.