Globos centras Paslaugos

Paslaugos rūšis – pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams  ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti: atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus

Paslaugos gavėjai – vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys ir besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų steigėjais, dalyviais tapti asmenys.

Paslaugos skyrimo tvarka

 • Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais), budinčiu globotoju, savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:
  • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą (-as), asmens kodą (-us), gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį (-ius) arba elektroninio pašto adresą (‑us), pageidaujamų globoti (rūpinti) ir auklėti vaikų skaičių, jų amžių, globos (rūpybos) rūšį;
  • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos savo ir kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų medicininius pažymėjimus, išduotus ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
 • Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, savo gyvenamosios vietos Tarnybos teritoriniam skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:
  • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, pageidaujamų šeimynoje globoti (rūpinti) vaikų skaičių, jų amžių, globos (rūpybos) rūšį;
  • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos savo ir kartu gyvenančių vyresnių kaip šešiolikos metų asmenų medicininius pažymėjimus, išduotus ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
  • sutuoktinio, jei toks yra, o jei jo nėra, kartu su fiziniu asmeniu, norinčiu tapti šeimynos steigėju, gyvenančio pilnamečio vaiko (jei toks yra) rašytinį pritarimą steigti šeimyną arba fizinio asmens, norinčio tapti šeimynos steigėju, sutuoktinio, jei toks yra, o jei jo nėra, kartu su fiziniu asmeniu, norinčiu tapti šeimynos steigėju, gyvenančio pilnamečio vaiko (jei toks yra) rašytinį sutikimą tapti šeimynos dalyviu.
  • dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų;

Mokėjimas už teikiamas socialines paslaugas:

● Globos centro specialistų paslaugos Kelmės rajono savivaldybės gyventojams teikiamos nemokamai.

● Kitų rajonų gyventojams paslauga teikiama sudarius lėšų kompensavimo sutartį su globėjų (rūpintojų) gyvenamosios vietos savivaldybe, kuri apmoka už paslaugas Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta kaina.

Paslaugos kaina

10 Eur/val.

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotų asmenų teikiamos paslaugos:

 • Mokymai pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK, kurią sudaro:
  – Pagrindiniai mokymai ketinantiems globoti, įvaikinti, tapti budinčiais globotojais, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams,  šeimynų darbuotojams;
  – Specializuoti mokymai ketinantiems tapti budinčiais globotojais, šeimynų, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams;
  –  Artimųjų giminaičių mokymai;
  – Tęstiniai mokymai skirti globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. 
 • savitarpio pagalbos grupės globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, šeimynų dalyviams;
 • asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus vaikus ar įvaikinti vaiką  vertinimas;
 • pakartotinis asmenų, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką vertinimas;
 • bendradarbiavimas su savivaldybės administracija parenkant likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią globėją (rūpintoją);
 • konsultavimas (namuose, įstaigoje), pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
 •  informavimas;
 • tarpininkavimas;
 • vaikų globos (rūpybos) ar įvaikinimo viešinimas, skatinimas bei populiarinimas;

Globos koordinatoriaus teikiamos paslaugos:

 • budinčių globotojų, globėjų, įtėvių paieška;
 • konsultavimas, pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
 • tarpininkavimas kitose institucijose;
 • dalyvavimas vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose;
 • budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) vykdomos veiklos kokybės vertinimas;
 • bendradarbiavimas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • intensyvios pagalbos krizės laikotarpiu teikimas;
 • laikino atokvėpio paslaugų organizavimas;
 • kitų specialistų pagalbos, atsižvelgiant į atsirandančius vaiko poreikius (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugos, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugos) organizavimas.

Psichologo teikiamos paslaugos:

 •      konsultavimas (namuose, įstaigoje, nuotoliniu būdu):
  – globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, šeimynos dalyvių bei jų šeimose gyvenančių globojamų (rūpinamų), prižiūrimų ir įvaikintų vaikų;
 •      Paskaitos;
 • grupiniai užsiėmimai;
 •     asmenų norinčių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais konsultavimas.