Globos centras Paslaugos

Paslaugos rūšis – pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams: atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus.

Paslaugos gavėjai – vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei siekiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais tapti asmenys, šeimynos dalyviai.

Paslaugos skyrimo tvarka

 • Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko globėju (-ais) (rūpintoju (-ais) arba budinčiu globotoju, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:
  • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą (-us), pavardę (-es), gimimo datą (-as), asmens kodą (-us), gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį (-ius) arba elektroninio pašto adresą (‑us), darbovietę (-es), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpinti) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
  • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą, išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
  • kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus.
 • Fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, dalyviu, savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai turi pateikti šiuos dokumentus:
  • rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono ryšio numerį arba elektroninio pašto adresą, darbovietę, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, šeimynos steigimo motyvus, pageidaujamų šeimynos globojamų (rūpinamų) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;
  • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos medicininį pažymėjimą, išduotą ne vėliau negu prieš 12 mėnesių;
  • išvadą, įrodančią, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, yra išklausęs mokymus;
  • dokumentus, įrodančius, kad fizinis asmuo, norintis tapti šeimynos steigėju, atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų;
  • Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo nurodytus dokumentus.
 • Fizinis asmuo, norintis savo namuose priimti vaiką laikino svečiavimosi sąlygomis, pateikia savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai šiuos dokumentus:
 • rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją.

Mokėjimas už teikiamas socialines paslaugas:

● Globos centro specialistų paslaugos Kelmės rajono savivaldybės gyventojams teikiamos nemokamai.

● Kitų rajonų gyventojams paslauga teikiama sudarius lėšų kompensavimo sutartį su globėjų (rūpintojų) gyvenamosios vietos savivaldybe, kuri apmoka už paslaugas Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtinta kaina.

Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotų asmenų teikiamos paslaugos:

 • Mokymai pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK, kurią sudaro:
  – Pagrindiniai mokymai ketinantiems globoti, įvaikinti, tapti budinčiais globotojais, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams,  šeimynų darbuotojams;
  – Specializuoti mokymai ketinantiems tapti budinčiais globotojais, šeimynų, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams;
  –  Artimųjų giminaičių mokymai;
  – Tęstiniai mokymai skirti globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. 
 • savitarpio pagalbos grupės globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, šeimynų dalyviams;
 • asmenų pasirengimo vaiko globai (rūpybai), šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus vaikus ar įvaikinti vaiką  vertinimas;
 • pakartotinis asmenų, pasirengimo vaiko globai (rūpybai), įvaikinimui, šeimynos veiklai, prižiūrėti globos centro globojamus (rūpinamus) vaikus ar įvaikinti vaiką vertinimas;
 • bendradarbiavimas su savivaldybės administracija parenkant likusiam be tėvų globos vaikui tinkamiausią globėją (rūpintoją);
 • konsultavimas (namuose, įstaigoje), pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
 •  informavimas;
 • tarpininkavimas;
 • fizinio asmens tinkamumo vertinimas dėl galimybės priimti laikinai svečiuotis institucijoje gyvenančius vaikus;
 • vaikų globos (rūpybos) ar įvaikinimo viešinimas, skatinimas bei populiarinimas;
 • vaikų, gyvenančių Centre, rengimas globai ar įvaikinimui.

Socialinio darbuotojo teikiamos paslaugos:

 • budinčių globotojų, globėjų, įtėvių paieška;
 • konsultavimas, pagalba sprendžiant iškilusias problemas;
 • tarpininkavimas kitose institucijose;
 • dalyvavimas vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose;
 • budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo) vykdomos veiklos kokybės vertinimas;
 • bendradarbiavimas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis;
 • intensyvios pagalbos krizės laikotarpiu teikimas;
 • laikino atokvėpio paslaugų organizavimas;
 • kitų specialistų pagalbos, atsižvelgiant į atsirandančius vaiko poreikius (pvz.: logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugos, vaiko neformaliojo ugdymo ar užimtumo paslaugos) organizavimas.

Psichologo teikiamos paslaugos:

 •      konsultavimas (namuose, įstaigoje):
  – globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, šeimynos dalyvių bei jų šeimose gyvenančių globojamų (rūpinamų), prižiūrimų ir įvaikintų vaikų;
  – bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų.
 •      paskaitos;
 •     vaikų, gyvenančių Centre, rengimas globai ar įvaikinimui:
  – grupiniai užsiėmimai;
  – individualios konsultacijos.
 •     asmenų norinčių tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, šeimynos dalyviais konsultavimas.