Bendruomeninių vaikų globos namų plėtra

Įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kelmės rajone“

Kelmės rajono savivaldybė  įgyvendina projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kelmės rajone“. Projekto partneriai VšĮ „Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras“ ir Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius.

Projektu metu bus įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai Kelmės mieste arba Kelmės rajone, kuriais siekiama 8 globojamiems vaikams užtikrinti globos, ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti tinkamas artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje. Taip pat įgyvendinus projektą vaikams bus teikiamos bendruomeninės socialinės paslaugos, atitinkančios individualius vaiko poreikius ir skatinančios vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą visuomenėje užtikrinant vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.

Taip pat, projekto metu bus įsteigtas vaikų dienos centras Tytuvėnuose, kuriame paslaugas gaus 20 vaikų. Vaikų dienos centre vaikams bus suteiktos sąlygos paruošti namų darbus, ugdyti meninius ir kūrybinius gebėjimus, socialinius įgūdžius, gauti psichologinę konsultaciją.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. liepos 17 d. Projektą įgyvendinti planuojama iki 2021 m. gegužės 31 d.

Bendra projekto vertė siekia 167 881,00 Eur, kurią finansuoja Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.