Privatumo politika

BENDRA INFORMACIJA

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras (toliau – Centras) gerbia Jūsų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir į asmens duomenų apsaugą. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas asmenims naudojantis Centro valdoma interneto svetaine https://www.vijurkai.lt (toliau – interneto svetainė)  bei šioje svetainėje vykdomam asmens duomenų tvarkymui. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą norint pasiekti skelbiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, koks įrenginys (kompiuteris, mobilusis telefonas, planšetė, ar kt.) naudojamas.

Centras siekia užtikrinti asmens duomenų tvarkymo skaidrumą ir sąžiningumą.  Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką ir suprastumėte, kaip ir kodėl tvarkomi asmens duomenys.

Asmens duomenų valdytoja yra savivaldybės biudžetinė įstaiga Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, juridinio asmens kodas 190099289, veikianti adresu Mokyklos g. 9, Vijurkų k., Kukečių sen., LT-86435 Kelmės r., elektroninis paštas administracija@vijurkai.lt.

Patvirtiname, kad asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Tvarkydami asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo  atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679.

KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIUS ASMENS DUOMENIS, KOKIU TEISINIU PAGRINDU REMIANTIS TVARKOME

Centras interneto svetainėje ar per ją asmens duomenis tvarko žemiau nurodytais tikslais.

Tam, kad galėtų atsakyti į per interneto svetainę pateiktus paklausimus, prašymus Centras tvarko paklausimus, prašymus pateikusių asmenų asmens duomenis – elektroninio pašto adresą, kitus pateiktus duomenis (vardą, pavardę ir kt.), paklausimo/prašymo turinį, IP adresą, paklausimo/prašymo išnagrinėjimo duomenis, kitus būtinus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vykdant Viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktu.

Tam, kad Centras galėtų informuoti visuomenę apie savo veiklą, Centras tvarko šiuos asmens duomenis:

 • interneto svetainėje skelbiami Centro darbuotojų asmens duomenys – vardas, pavardė, pareigos, vykdomos funkcijos,  kontaktiniai duomenys;
 • interneto svetainėje ir Centro paskyroje socialiniame tinkle Facebook skelbiami asmenų, dalyvaujančių/dalyvavusių Centro renginiuose ir veikloje duomenys – vardas, pavardė, pareigos, atvaizdas, informacija apie dalyvavimą Centro organizuotuose renginiuose ir veikloje duomenys, kiti būtini duomenys.

Asmens duomenys tvarkomi vykdant teisės aktuose įtvirtintas pareigas, Centrui pavestas funkcijas bei asmens sutikimu vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a, c, e punktais.

Tam, kad Centras galėtų sudaryti sąlygas naudotis interneto svetaine, siekiant pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, Centras tvarko interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauna slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame?”. Slapukų pagalba surinkti asmens duomenys tvarkomi teisėtu interesu siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir paslaugų teikimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. f punktu.

Centras gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų Centro interesų apsaugos.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KILMĖ

Centras tvarko tuos asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs  patys, t. y. duomenų subjektai (asmenys, kurių duomenys yra tvarkomi), tiesiogiai arba kurie gaunami Jums naudojantis interneto svetaine (pvz., slapukų pagalba tvarkomi asmens duomenys).

Kai pasirenkate susisiekti su Centru per interneto svetainę, Centras Jūsų asmens duomenis (vardą, elektroninio pašto adresą, kitus el. pašto paskyros duomenis) gauna iš Jūsų nurodyto elektroninio pašto paslaugos teikėjo.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Interneto svetainėje paskelbti asmens duomenys viešai prieinami interneto svetainės lankytojams.

Centro socialinio tinklo Facebook paskyroje paskelbti asmens duomenys prieinami šio socialinio tinklo naudotojams ir jo valdytojui.

Asmens duomenys  gali būti teikiami valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems tretiesiems asmenims jeigu tai daryti Centrą įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai arba iškyla poreikis ginti Centro interesus.

Asmens duomenys teikiami Centro duomenų tvarkytojams – pasirinktiems paslaugų teikėjams (techninės, programinės įrangos priežiūros, interneto svetainės kūrimo, tobulinimo, priežiūros ir  talpinimo, duomenų saugojimo paslaugas bei kitas paslaugas teikiantiems asmenims). Šie paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Centro vardu ir tik pagal Centro nurodymus.

KIEK LAIKO ASMENS DUOMENIS SAUGOME

Asmens duomenis Centras saugo tik tiek, kiek tai yra būtina nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams arba tiek, kiek tai daryti įpareigoja teisės aktai.

Visuomenės informavimo tikslu – darbuotojų vardas, pavardė, pareigos, vykdomos funkcijos,  kontaktiniai duomenys interneto svetainėje skelbiami tol, kol darbuotojas dirba Centre; kiti visuomenės informavimo tikslais tvarkomi asmens duomenys saugomi tol, kol asmuo atšaukia duotą sutikimą arba kol tai tenkina visuomenės poreikį tokią informaciją žinoti, asmens duomenų saugojimo būtinumą peržiūrint kas 5 metus. Centro socialinio tinklo Facebook paskyroje skelbiami asmens duomenys tvarkomi ir saugomi šio socialinio tinklo valdytojo nustatyta tvarka.

Interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo, svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo tikslais asmens duomenys tvarkomi slapuko galiojimo  laikotarpiu.

Pasibaigus nurodytiems asmens duomenų saugojimo terminams, asmens duomenys sunaikinami taip, kad jų nebūtų galima atstatyti, arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tai daryti Centrą įpareigoja teisės aktai.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI

Reglamentas (ES) 2016/679 duomenų subjektams suteikia nemažai teisių. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 3. reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis;
 4. reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 5. reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 6. atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 7. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 8. teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 9. apskųsti Centro veiksmus ar neveikimą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytomis sąlygomis ir apimtimi.

Norėdami įgyvendinti aukščiau paminėtas teises dėl šioje Privatumo politikoje aprašyto asmens duomenų tvarkymo, turite kreiptis į Centrą Privatumo politikoje nurodytais kontaktais pateikdami rašytinį Centro patvirtintos rekomenduojamos formos prašymą (docx, pdf) arba laisvos formos prašymą bei patvirtindami savo tapatybę.

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti.

Asmens tapatybę galima patvirtinti šiais būdais:

 1. pateikiant prašymą asmeniškai, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. pateikiant prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuojant jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą arba kitu būdu leidžiančiu įsitikinti duomenų subjekto tapatybe.

Reikalavimas patvirtinti asmens tapatybę nebus taikomas, jeigu kreipiatės dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Kilus abejonių dėl jūsų, kaip duomenų subjekto, tapatybės arba jeigu Jūsų tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją Centras negalės nustatyti, Centras gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, Centras pateiks Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėsi gavęs Jūsų prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Centras informuos Jus apie tokį pratęsimą ir nurodys to priežastis.

Jeigu Centras nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos, o Jūs tokį sprendimą galėsite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, prašytume susisiekti su Centru, kad kartu būtų rastas tinkamiausias sprendimas.

SOCIALINIŲ TINKLŲ IR KITŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Interneto svetainėje yra nuoroda, per kurią svetainės lankytojai nukreipiami į Centro socialinio tinklo Facebook paskyrą. Facebook socialiniame tinkle asmens duomenys tvarkomi šio socialinio tinklo valdytojo nustatyta tvarka, todėl reikėtų atskirai pasidomėti šio socialinio tinklo privatumo politika.

Interneto svetainėje taip pat gali būti  Centro partnerių, kitų trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju Centras nėra  atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų taikomus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudus nuorodą iš Centro interneto svetainės patenkama į kitus tinklalapius, reikėtų atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi interneto svetainės lankytojo  galiniame įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje) ir padedantys atpažinti interneto svetainės lankytoją bei išsaugantys  informaciją apie naršymą interneto svetainėje.

Pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į interneto svetainės lankytojo galinį įrenginį ir vėliau naudojami šiam įrenginiui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas  IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip interneto svetainės lankytojo atlikti veiksmai ir pan.

Interneto svetainėje naudojamas techninis (būtinasis) slapukas:

Slapuko pavadinimasSlapuko atliekamos funkcijos  Slapuko (duomenų tvarkymo) tikslas  Galiojimo laikas  
Cookie_notice_acceptedBūtinasisPatvirtinimo, kad asmuo susipažino su informacija apie slapukų naudojimą, išsaugojimui.1 mėnuo  

Kai naudojama naršyklė Centro teikiamam turiniui pasiekti, galima naršyklę konfigūruoti taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Naudojamo įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos iškiltų klausimų arba norėtumėte įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, maloniai prašome kreiptis į Centrą aukščiau šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais arba į Centro duomenų apsaugos pareigūną Centro interneto svetainėje skelbiamais jo kontaktais bet kuriuo jums patogiu būdu.

Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2023-01-16