SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA KELMĖS RAJONE

2024 metų vasario 8 dieną vykusiame Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Palydėjimo paslaugos jaunuoliams poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, o balandžio 26 dienos posėdyje – šios paslaugos kaina bei maksimalus paslaugos gavėjų skaičius.

Tai nauja paslauga Kelmės rajone, kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad kiekvienam mažiau galimybių turinčiam 16–24 metų jaunuoliui būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba bei tikslinės paslaugos, siekiant jaunuolio sėkmingos adaptacijos bendruomenėje. Palydėjimo paslaugos jaunuoliams tikslinė grupė – sulaukę pilnametystės asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) socialinės globos įstaigoje ar gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose, socialinę riziką patiriantys vaikai ir socialinę riziką patiriančiose šeimose gyvenantys vaikai nuo 16 metų. Šią socialinės priežiūros paslaugą teiks Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre dirbantis  palydėjimo paslaugos koordinatorius.

Dėl palydėjimo paslaugos skyrimo galės kreiptis  vaiko tėvai, kiti atstovai pagal įstatymą arba patys jaunuoliai nuo 18-24 metų, pateikdami prašymą asmens (šeimos) deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos seniūnijoje dirbančiam specialistui išmokoms ar Socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriui, socialiniam darbuotojui.

Tai socialiai jautri jaunuolių grupė, kuriai reikalinga pagalba ir besirengiant savarankiškam gyvenimui, ir jau perėjus į šio gyvenimo etapą, nes jie yra labiau pažeidžiami, prasčiau žino savo teises, sunkiau adaptuojasi visuomenėje.  

Vaikų pasiruošimas savarankiškam gyvenimui yra sudėtingas, daug resursų ir pagalbos reikalaujantis procesas, todėl Kelmės rajono Bendruomeninių vaikų globos namų ,,Šypsena“ darbuotojai, kurdami palankias ir saugias sąlygas vaikams, stengiasi suteikti kuo daugiau  galimybių jiems įgyti teigiamos patirties ir prisidėti prie jų pasirengimo savarankiškam gyvenimui, perduodami reikalingas žinias, formuodami kasdienius, socialinius įgūdžius. Ypatingas dėmesys skiriamas likus 3 metams iki vaiko pilnametystės. Pats vaikas skatinamas aktyviai priimti sprendimus, konsultuojamas apie profesijos įsigijimo būtinumą, motyvuojamas taupyti, supažindinamas su viešosiomis paslaugomis: valstybės garantuojama pagalba, būsto nuoma ar pirkimu, sveikatos priežiūros paslaugomis, bankų paslaugomis, mokesčiais ir panašiai.

Be pagalbos nepaliekami ir jau pilnametystės sulaukę buvę globotiniai. Jiems išvykstant iš bendruomeninių vaikų globos namų vadovo įsakymu paskiriamas socialinis darbuotojas, kuris, jei jaunuolis neprieštarauja ar kreipiasi pats, pagal poreikį iki 21 metų, teikia  paramą ieškant darbo,  pataria ir konsultuoja savarankiško gyvenimo klausimais (pvz., kokius būtiniausius daiktus įsigyti, kaip leisti sutaupytus pinigus ir pan.). Kad tokia pagalba jaunuoliams reikalinga parodo ir besikreipiančiųjų skaičius: 2023 metais  dėl pagalbos į darbuotojus kreipėsi 3 jaunuoliai. Jiems buvo suteiktos 4 kartus informavimo, 3 kartus konsultavimo bei 2 kartus tarpininkavimo paslaugos.

Ko gero sudėtingesnėje situacijoje atsiduria jaunuoliai, gyvenantys socialinę riziką patiriančiose šeimose, nes tėvai, spręsdami savo problemas, neturi nei galimybių, nei motyvacijos vaikams padėti. Biologinėje šeimoje įgytos neigiamos patirtys įtakoja jaunuolių priimamus sprendimus bei gyvenimo pasirinkimus.

Šiuo metu palydėjimo paslaugą jaunuoliams Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras teiks be apgyvendinimo. Kiekvienu konkrečiu atveju su jaunuoliu individualiai dirbs palydėjimo paslaugos koordinatorius, kuris įvertins individualius jo poreikius, socialinę aplinką, galimybes gyventi savarankiškai, adaptuotis bendruomenėje ir kartu sudarys individualų savarankiško gyvenimo planą. Palydėjimo paslaugos koordinatorius padės jaunuoliui sutvarkyti visus reikalingus dokumentus, užsiregistruoti užimtumo tarnyboje,  esant poreikiui palydės į valstybines ir savivaldybių įstaigas, nevyriausybines organizacijas, konsultuos visais jam aktualiais klausimais.

Ši paslauga padės jaunuoliams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, palengvinti socialinę integraciją bendruomenėje, ugdys jo gebėjimus spręsti kylančias socialines bei kitas problemas.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Vilma Tifelienė